Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź., czytanie Pisma św., prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
4. Zaangażowanie czynne w życie wspólnoty parafialnej.

Przygotowanie:

Odbywa się w przy Parafii małych grupach. Kontakt z Ks. Andrzejem Ciokiem

Świadek bierzmowania:

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
• miał ukończony 18 rok życia
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadził życie zgodne z wiarą
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego

Spowiedź

W naszej parafii Sakrament Pokuty i Pojednania sprawowany jest 15 minut przed Mszą świętą

W Pierwszy Piątek Miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.16.00 -17.00 (w czasie zimowym), 17.00 -18.00 (w czasie letnim), w tym czasie sprawowany jest Sakrament Pokuty.

Warunki sakramentu pokuty (dobrej spowiedzi)

Rachunek sumienia
Rachunek sumienia jest jednym z 5 warunków dobrej spowiedzi; jego celem jest przygotowanie chrześcijanina do przyjęcia sakramentu pokuty.

Rachunku sumienia nie należy traktować wyłącznie jako spisu złych uczynków i przewinień. Trzeba odkryć również przyczyny nagannego postępowania, żeby móc je wyeliminować w przyszłości. Ważne jest także, aby człowiek, który wykonuje rachunek sumienia, był wobec siebie uczciwy, a nie pobłażliwy oraz nazywał zło po imieniu. Owa uczciwość dotyczy również dostrzegania swoich zalet i dobrych uczynków. Rachunek sumienia jest całościowym spojrzeniem na własne życie. Głównym odniesieniem w ocenie własnego zachowania powinny być słowa i czyny samego Jezusa Chrystusa.

Katechizm Kościoła Katolickiego zaleca, aby rachunek sumienia był przeprowadzony w świetle Słowa Bożego. Najbardziej nadają się do tego teksty, których należy szukać w Dekalogu i w katechezie moralnej Ewangelii i Listów Apostolskich: w Kazaniu na Górze i pouczeniach apostolskich (KKK 1454).

Św. Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, zalecał codzienny rachunek sumienia jako ćwiczenie duchowe. Celem takiej praktyki jest uzyskanie większej kontroli nad własnym postępowaniem i, w konsekwencji, unikanie grzechów ciężkich.

Rachunek sumienia powinien być poprzedzony i zakończony modlitwą.

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa po rachunku sumienia

Boże mój Ojcze wiem, że mnie kochasz, że obdarzyłeś mnie niezliczonymi dobrodziejstwami i przeznaczyłeś do życia wiecznego. Po zbadaniu stanu swego sumienia szczerze boleję, bo jestem niewdzięcznym Twym dzieckiem: przekraczałem świadomie i dobrowolnie Twoje nakazy, popadając w liczne grzechy. Bardzo żałuję, że tak postępowałem, wyrzekam się grzesznego postępowania, chcę na nowo kochać Ciebie ponad wszystko, chcę szczerze wyznać wszystkie moje grzechy i poprawić się, licząc na Twoją łaskę. Wracając do Ciebie, chcę ufnie trwać w społeczności Twojego Kościoła, we wspaniałej społeczności świętych obcowania.

Żal za grzechy
Żal za grzechy należy do tzw. aktów penitenta (łac. paenitens – pokutujący) i zajmuje wśród nich pierwsze miejsce według Katechizmu Kościoła Katolickiego, jednak powinien on być poprzedzony rachunkiem sumienia. Sobór Trydencki określił żal za grzechy jako: Ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. (KKK 1451).

Człowiek, który żałuje złego postępowania, zwraca się ponownie ku Bogu. Wyróżnia się żal doskonały, mający swoje źródło w miłości do Boga oraz żal niedoskonały, wynikający z innych pobudek np. lęku przed karą. Do tego, aby sakrament pokuty był ważny, czyli Bóg wybaczył nam grzechy, wystarczy żal niedoskonały.

Żal za grzechy uważany jest za najważniejszy warunek spowiedzi. Jest on konieczny, aby Bóg przebaczył człowiekowi. Jeśli człowiek nie żałuje za grzechy, to spowiedź jest nieważna, nawet jeśli kapłan udzielił nam rozgrzeszenia.

Żal doskonały

zwany także „żalem z miłości”, gdyż wypływa z miłości do Boga. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, ale przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych, pod warunkiem, że osoba, która żałuje, postanawia przystąpić do spowiedzi, gdy tylko będzie miała taką możliwość.

Przykładem takiego żalu doskonałego jest postawa nawróconej grzesznicy, która łzami obmyła stopy Jezusa, a następnie namaściła je olejkiem. Wówczas Chrystus rzekł do Szymona, faryzeusza, w którego domu przebywał:

«Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». (Łk 7,44-48)

Żal niedoskonały

Jest darem Bożym, efektem poruszenia Ducha Świętego. Jest to postawa skruchy, która nie rodzi się z miłości do Boga, ale wypływa z innych motywów np. rozważania zła, brzydoty grzechu oraz strachu przed karą Bożą. W przeciwieństwie do „żalu doskonałego” taki żal sam w sobie nie może przynieść przebaczenia grzechów ciężkich.

Przykładem takiego żalu niedoskonałego jest żal syna marnotrawnego, który wrócił do ojca, gdyż cierpiał głód i niedostatek:

Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. (Łk 15,17-19).

Mocne postanowienie poprawy
To owoc szczerego żalu za grzechy. Postanowienie poprawy jest postanowieniem, że zrobimy wszystko, aby dany grzech się nie powtórzył. Wiąże się to też z zerwaniem z tym, co powoduje złe postępowanie np. nieodpowiednim towarzystwem. Jest to decyzja pracy nad sobą, która obejmuje nie tylko unikanie grzechu, ale także czynienie jak najwięcej dobra. Poprawa życia jest możliwa dla każdego człowieka. Mocne postanowienie poprawy jest trzecim z 5 warunków dobrej spowiedzi; jest owocem szczerego żalu za grzechy.

Mocne postanowienie poprawy jest postanowieniem, że zrobimy wszystko, aby dany grzech się nie powtórzył. Powinno być zatem konkretne – dotyczyć szczegółowo określonych grzechów. Najpierw skupiamy się na jednym z nich, staramy się go wyeliminować z naszego postępowania, a kiedy sobie poradzimy z tym zadaniem, przechodzimy do następnego. Można ułożyć sobie plan i realizować go metodą małych zwycięstw, poczynając od grzechu, który najdotkliwiej ciąży nam na sumieniu albo tego, który jest źródłem innych.

Ważna jest również proporcjonalność do winy oraz realność wykonania postanowienia. Świadoma decyzja pracy duchowej wiąże się także z zerwaniem ze wszystkim, co człowieka do grzechu prowadzi, np. z nieodpowiednim towarzystwem.

Postanowienie poprawy obejmuje nie tylko unikanie grzechu, ale także chęć czynienia jak najwięcej dobra – człowiek, który postanawia poprawę, wybiera dobro. Ten wybór musi być jednak szczery; nie może być tylko pustą deklaracją wobec spowiednika. Gotowość do przemiany życia powinna narodzić się w sercu grzesznika. Jeśli takiej gotowości nie ma, to spowiedź jest nieważna, nawet jeśli ksiądz wypowiedział nad wierzącym słowa rozgrzeszenia. W takiej sytuacji penitent dodatkowo obciążył się grzechem kłamstwa oraz grzechem znieważenia Sakramentu.

Zmiana życia, choć trudna, jest możliwa dla każdego człowieka. Osoba, która się jej podejmuje, powinna być cierpliwa i wspierać się modlitwą.

Szczera spowiedź
Szczera spowiedź polega na wyznaniu wobec kapłana wszystkich grzechów, które przypomnieliśmy sobie, robiąc rachunek sumienia, czyli zarówno grzechów ciężkich, jak i powszednich. W czasie spowiedzi powinno się również wyjawić motywy swojego postępowania. Ukrywanie grzechów przed księdzem czyni spowiedź nieważną (świętokradzką). Należy również pamiętać, że spowiednik jest tylko pośrednikiem, a spotkanie przy konfesjonale jest spotkaniem z samym Jezusem. Spowiedź jest pojednaniem z Bogiem. Spowiedź, czyli wyznanie grzechów, jest czwartym z warunków sakramentu pokuty. Przez spowiedź człowiek bierze odpowiedzialność za własne grzechy, przyznaje się do nich, a przez to na nowo otwiera się na Boga oraz Kościół. Miejscem właściwym przyjmowania spowiedzi jest kościół lub kaplica. Każdy katolik ma obowiązek przystąpienia do spowiedzi co najmniej raz w roku.

Spowiedzią bywa nazywany także cały sakrament pokuty.

Spowiedź prywatna

Spowiedź osobista (zwana również prywatną/indywidualną/uszną) jest uznawana przez Kościół za najbardziej wymowną formę pojednania z Bogiem i Kościołem.
Na spowiedzi należy wyznać kapłanowi wszystkie grzechy śmiertelne (ciężkie), których spowiadający się są świadomi. Grzechy ciężkie, których penitent nie wyzna, nie zostaną mu bowiem odpuszczone. Z kolei wyznawanie grzechów powszednich nie jest konieczne, ale jak najbardziej przez Kościół zalecane, bowiem regularne spowiadanie się z nich pomaga nam kształtować wiernemu sumienie i walczyć ze złymi skłonnościami.

Spowiednik jest zobowiązany do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie grzechów wyznanych przez penitenta. Nie może on wykorzystywać żadnych wiadomości o ich życiu, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta nie dopuszcza żadnych wyjątków. Jest nazywana “pieczęcią sakramentalną”. Kościół przewiduje surowe kary dla kapłana, który złamie tajemnicę spowiedzi. Tajemnica spowiedzi obowiązuje także osoby trzecie, które poznały jej treść zarówno przypadkowo, jak i nieprzypadkowo (np. tłumacze).

Spowiedź publiczna

Przez spowiedź publiczną/powszechną można rozumieć początkową część Mszy świętej w Kościele rzymskokatolickim, kiedy kapłan i zgromadzeni wierni odmawiają następującą formułę:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Jest to jednak wyłącznie akt pokuty wiernych, a wypowiedzenie tych słów nie niesie za sobą rozgrzeszenia.

Równocześnie jednak spowiedzią publiczną/powszechną nazywa się wspólnotową celebrację z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem. Do takiej spowiedzi, określanej także absolucją zbiorową, dochodzi w szczególnych przypadkach. Jej konieczność może zaistnieć, gdy zachodzi niebezpieczeństwo śmierci, a kapłan (lub kapłani) nie ma czasu wysłuchać wyznania grzechów każdego z wiernych. Trzeba pamiętać jednak, że po otrzymaniu generalnego rozgrzeszenia wierni muszą się wyspowiadać indywidualnie, gdy tylko będą mieli do tego okazję. Sama ocena, czy zachodzą warunki wymagane do ogólnego rozgrzeszenia, leży w rękach biskupa diecezjalnego.

Spowiedzi publicznej nie należy mylić ze spowiedzią generalną, która jest spowiedzią indywidualną, w trakcie której wierny wyznaje swoje grzechy popełnione w ciągu całego życia.

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu to piąty, ostatni warunek dobrej spowiedzi. Stanowi zatem zwieńczenie i dopełnienie sakramentu pokuty i pojednania.

Zadośćuczynienie jest naprawieniem zła, które zostało przez grzesznika wyrządzone. Przede wszystkim należy podjąć konkretne działania, które będą wynagrodzeniem bliźniemu za krzywdy, których doznał z naszej strony np. należy oddać skradzione pieniądze bądź przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony i przeprosić za wypowiedziane oszczerstwa.

W powszechnym rozumieniu zadośćuczynienie obejmuje pokutę nałożoną przez kapłana, ale trzeba zaznaczyć, że owa zadana pokuta jest wyłącznie symboliczną formą zadośćuczynienia. Każdy grzesznik, zgodnie z własnym sumieniem i wolą, powinien zdecydować, czy zadana pokuta jest naprawdę wystarczająca i czy nie warto zrobić czegoś od siebie (poza pokutą nałożoną).

Każdy grzech osłabia relację człowieka z Bogiem. Zadośćuczynienie potrzebne jest zatem, aby w pełni odzyskać zdrowie duchowe. Niektóre formy pokuty, np. modlitwy, jałmużny, służby bliźniemu, dobrowolnego wyrzeczenia, pomagają upodobnić się do Chrystusa; wiążą się z Jego naśladowaniem i sprawiają, że człowiek staje się lepszy. Ponadto samo zadośćuczynienie dokonane może być tylko dzięki Jezusowi. Sam człowiek nie może z siebie nic uczynić, ale wszystko możemy w Tym, który nas umacnia (Flp 4, 13).

Zadośćuczynienie jest dowodem, że człowiek faktycznie pragnie zmiany swojego postępowania. Ma ono charakter obligatoryjny, jest obowiązkowe i świadczy o prawdziwym nawróceniu serca grzesznika. Konieczne jest zatem szczere zaangażowanie. Powinno być również adekwatne i proporcjonalne do popełnionego grzechu. Człowiek powinien zadośćuczynić należy w jak najkrótszym czasie od spowiedzi.

 

Namaszczenie Chorych

KOMUNIA ŚWIĘTA I NAMASZCZENIE CHORYCH

Chorych odwiedzamy zawsze w dni poprzedzające Uroczystość Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Dokładne daty i godziny podawane są w ogłoszeniach parafialnych. Ponadto chorych odwiedzamy zawsze na prośbę zainteresowanych.

Zgłaszanie

Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii podając imię, nazwisko, wiek i adres.

Przygotowanie domu

W domu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie świece i wodę święconą. Jeżeli ma być namaszczenie to powinna być także wata. W miarę możliwości wszyscy domownicy uczestniczą w nabożeństwie. Wychodzą tylko na czas spowiedzi, a następnie uczestniczą w modlitwie.

Do kogo zapraszać kapłana

Kapłana z posługą zapraszamy do osób, które z racji wieku, choroby lub innych poważnych przeszkód, nie mogą uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę i święta. Osoby, które z poważnych powodów nie chodzą do kościoła i nie proszą o posługę, aby kapłan przyszedł z Komunią św., okazują wzgardę wobec Jezusa w Eucharystii i należy traktować je jako osoby, które świadomie odmawiają przyjmowania Sakramentów św.

Zachowanie wobec kapłana idącego do chorego

Kapłan idąc do chorego jest łatwo rozpoznawalny ponieważ ma na sobie komżę, stułę, a na piersi niesie bursę, w której jest Najświętszy Sakrament. Bursa jest więc w tym czasie przenośnym tabernakulum. Jest to procesja Eucharystyczna, a więc spotykając na ulicy kapłana tak ubranego, należy przyklęknąć przed Najświętszym Sakramentem lub przynajmniej uczynić ukłon i przeżegnać się, przyjmując błogosławieństwo. Chrystus, którego kapłan niesie, rozsiewa swoje łaski i błogosławi. Nie można więc okazać obojętności lub wstydzić się Boga przed innymi ludźmi.

Porządek Nabożeństw

Msze św. w niedziele: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 16.00. W kaplicy (Borki Kosy od listopada do kwietnia, Borki Paduchy od maja do października): o godz. 8.00
Msze św. w dni powszednie: godz. 7.00, 7.30, 17.00 (czas zimowy), 18.00 (czas letni).

I piątki miesiąca: Adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź 16.00 - 17.00 (czas zimowy), 17.00 - 18.00 (czas letni)
I soboty miesiąca: godz. 7.00 i 17.00 (czas zimowy), 7.00 i 18.00 (czas letni)
I czwartki miesiąca: godz. 17.00 (czas zimowy), 18.00 (czas letni). Komunia św. pod dwiema Postaciami.
I niedziele miesiąca: adoracja Najśw. Sakramentu po Mszy św. o godz. 12.00. Od maja do października procesja eucharystyczna wokół kościoła.
Droga Krzyżowa: W czasie Wielkiego Postu, godz. 16.30 - dla dzieci z Mszą św., 18.30 - dla młodzieży i dorosłych z Komunią św. bez Mszy św.
Gorzkie Żale: W niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 12.00 (śpiewamy jedną część, głoszone jest kazanie pasyjne).
Nabożeństwa Fatimskie: od maja do października o godz. 18.00 Msza św. i po niej procesja różańcowa ulicami Zbuczyna.
Msze św. za zmarłych polecanych w wypominkach: 1 i 2 listopada o godz. 10.00, każdego 16 dnia miesiąca o godz. 7.30. Jeżeli 16 dzień miesiąca wypada w niedzielę, Msza św. wypominkowa przekładana jest na poniedziałek.
Rekolekcje Wielkopostne: Piątek, sobota i niedziela przed V niedzielą Wielkiego Postu.
Rekolekcje Adwentowe: Piątek, sobota i niedziela przed III niedzielą Adwentu.
Odpust św. Stanisława BiM: 8 maja, godz. 12.00 i 18.00
Odpust św. Aniołów Stróżów: W niedzielę po 2 października, godz. 12.00

Małżeństwo

Co potrzebne do zawarcia sakramentalnego małżeństwa? 

Na trzy miesiące przed ślubem:

Zgłoszenie w kancelarii parafialnej niczym nie przymuszonej woli zawarcia małżeństwa

 • Dowody osobiste; numery telefonów

W tym czasie:

- Udział w katechezach przedmałżeńskich (8 katechez)

  W naszej parafii  katechezy odbywają się w dwóch cyklach jesiennym i wiosennym. Najbliższy rozpoczyna się 14 lutego 2016 r. i będzie trwał 8 kolejnych niedziel. Spotkania mają miejsce o godz. 11:00 w sali pod plebanią. 

- spotkanie z Instruktorem Poradni Rodzinnej: w 2 i 4 sobotę miesiąca, dyżur trwa od godz. 11:00 do 13:00,

- Udział w Dniu Skupienia dla Narzeczonych w parafii św. Teresy w Siedlcach, bądź w Zbuczynie po zakończeniu katechez.

Na miesiąc przed ślubem: 

 • Metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące przed datą zawarcia małżeństwa (o ile byli ochrzczeni poza naszą parafią)
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu (o ile nie ma adnotacji na metryce chrztu)  
 • Jeżeli ślub ma być konkordatowy - udanie się do USC i dostarczenie dokumentu z USC 
 • Jeżeli ślub nie konkordatowy – dostarczenie dokumentu z USC o zawarciu związku cywilnego
 • W przypadku wdowy lub wdowca – akt zgonu współmałżonka
 • Spisanie zapowiedzi w naszej parafii i wygłoszenie ich w parafii drugiej osoby (jeżeli jest spoza naszej parafii) 

Ostatni tydzień przed ślubem: 

 • Oddanie indeksów w których zawarte są informacje o katechezach, poradni rodzinnej, dniu skupienia i spowiedzi przedślubnej
 • Oddanie świadectwa wygłoszonych zapowiedzi (jeżeli jedna z osób jest spoza naszej parafii)
 • Podpisanie dokumentów w kancelarii naszej parafii (przez narzeczonych i świadków)
 • Katecheza liturgiczna przygotowująca do dobrego przeżycia Liturgii Sakramentu Małżeństwa


 

 

 

 

 


  

KONTAKT:

Siedlecka 1 , 08-106 Zbuczyn
Proboszcz Ks. Stanisław Chodźko

tel. (25) 641-63-20  tel. dyżurny: 514 894 174

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok